نمایش 1–24 از 179 نتیجه

استپر موتور 5 فاز آتونیکس 02K-S523

استپر موتور آتونیکس 02K-S523 با ابعاد 24×24 میلی متر و طول 30.5 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس 02K-S523W

استپر موتور آتونیکس 02K-S523W با ابعاد 24×24 میلی متر و طول 30.5 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس 04K-S525

استپر موتور آتونیکس 04K-S525 با ابعاد 24×24 میلی متر و طول 46.5 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس 04K-S525W

استپر موتور آتونیکس 04K-S525W با ابعاد 24×24 میلی متر و طول 46.5 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A10K-S545-G5

استپر موتور آتونیکس A10K-S545-G5 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A10K-S545-GB5

استپر موتور آتونیکس A10K-S545-GB5 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A10K-S545W-G5

استپر موتور آتونیکس A10K-S545W-G5 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A140K-G599-G5

استپر موتور آتونیکس A140K-G599-G5 با ابعاد 85×85 میلی متر و طول 98 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A140K-G599-GB5

استپر موتور آتونیکس A140K-G599-GB5 با ابعاد 85×85 میلی متر و طول 98 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A140K-G599W-G5

استپر موتور آتونیکس A140K-G599W-G5 با ابعاد 85×85 میلی متر و طول 98 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A140K-M599-G5

استپر موتور آتونیکس A140K-M599-G5 با ابعاد 85×85 میلی متر و طول 98 میلی متر دارای جریان نامی 1.4A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A140K-M599-GB5

استپر موتور آتونیکس A140K-M599-GB5 با ابعاد 85×85 میلی متر و طول 98 میلی متر دارای جریان نامی 1.4A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A140K-M599W-G5

استپر موتور آتونیکس A140K-M599W-G5 با ابعاد 85×85 میلی متر و طول 98 میلی متر دارای جریان نامی 1.4A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A15K-S545-G10

استپر موتور آتونیکس A15K-S545-G10 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A15K-S545-G7.2

استپر موتور آتونیکس A15K-S545-G7.2 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A15K-S545-GB10

استپر موتور آتونیکس A15K-S545-GB10 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A15K-S545-GB7.2

استپر موتور آتونیکس A15K-S545-GB7.2 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A15K-S545W-G10

استپر موتور آتونیکس A15K-S545W-G10 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A15K-S545W-G7.2

استپر موتور آتونیکس A15K-S545W-G7.2 با ابعاد 42×42 میلی متر و طول 47 میلی متر دارای جریان نامی 0.75A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A16K-G569

استپر موتور آتونیکس A16K-G569 با ابعاد 60×60 میلی متر و طول 89 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A16K-G569-B

استپر موتور آتونیکس A16K-G569-B با ابعاد 60×60 میلی متر و طول 89 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A16K-G569-S

استپر موتور آتونیکس A16K-G569-S با ابعاد 60×60 میلی متر و طول 89 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A16K-G569-SB

استپر موتور آتونیکس A16K-G569-SB با ابعاد 60×60 میلی متر و طول 89 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع

استپر موتور 5 فاز آتونیکس A16K-G569W

استپر موتور آتونیکس A16K-G569W با ابعاد 60×60 میلی متر و طول 89 میلی متر دارای جریان نامی 2.8A/Phase است. نوع