اینورتر 0.75kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE12-3UF2

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE12-3UF2 سری G120C دارای توان 0.75kW ، جریان خروجی 2.2A و جریان ورودی 2.9A می

اینورتر 1.5kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE14-3UF2

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE14-3UF2 سری G120C دارای توان 1.5kW ، جریان خروجی 4.1A و جریان ورودی 5.5A می

اینورتر 110kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-1AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-1AF1 سری G120C دارای توان 110kW ، جریان خروجی 201A و جریان ورودی 187A می

اینورتر 110kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-1UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-1UF1 سری G120C دارای توان 110kW ، جریان خروجی 201A و جریان ورودی 187A می

اینورتر 11kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE22-6UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE22-6UF1 سری G120C دارای توان 11kW ، جریان خروجی 25A و جریان ورودی 33A می

اینورتر 132kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-4AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-4AF1 سری G120C دارای توان 132kW ، جریان خروجی 237A و جریان ورودی 221A می

اینورتر 132kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE32-4UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE32-4UF1 سری G120C دارای توان 132kW ، جریان خروجی 237A و جریان ورودی 221A می

اینورتر 15kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE23-2UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE23-2UF1 سری G120C دارای توان 15kW ، جریان خروجی 31A و جریان ورودی 40.6A می

اینورتر 18.5kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE23-8UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE23-8UF1 سری G120C دارای توان 18.5kW ، جریان خروجی 37A و جریان ورودی 48.2A می

اینورتر 2.2kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE15-8UF2

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE15-8UF2 سری G120C دارای توان 2.2kW ، جریان خروجی 5.6A و جریان ورودی 7.4A می

اینورتر 22kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE24-4AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE24-4AF1 سری G120C دارای توان 22kW ، جریان خروجی 43A و جریان ورودی 41A می

اینورتر 22kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE24-4UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE24-4UF1 سری G120C دارای توان 22kW ، جریان خروجی 43A و جریان ورودی 41A می

اینورتر 30kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE26-0AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE26-0AF1 سری G120C دارای توان 30kW ، جریان خروجی 58A و جریان ورودی 53A می

اینورتر 30kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE26-0UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE26-0UF1 سری G120C دارای توان 30kW ، جریان خروجی 58A و جریان ورودی 53A می

اینورتر 37kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE27-0AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE27-0AF1 سری G120C دارای توان 37kW ، جریان خروجی 68A و جریان ورودی 64A می

اینورتر 37kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE27-0UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE27-0UF1 سری G120C دارای توان 37kW ، جریان خروجی 68A و جریان ورودی 64A می

اینورتر 3kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE17-5UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE17-5UF1 سری G120C دارای توان 3kW ، جریان خروجی 7.3A و جریان ورودی 9.5A می

اینورتر 45kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE28-4AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE28-4AF1 سری G120C دارای توان 45kW ، جریان خروجی 82.5A و جریان ورودی 76A می

اینورتر 45kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE28-4UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE28-4UF1 سری G120C دارای توان 45kW ، جریان خروجی 82.5A و جریان ورودی 76A می

اینورتر 4kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE18-8UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE18-8UF1 سری G120C دارای توان 4kW ، جریان خروجی 8.8A و جریان ورودی 11.4A می

اینورتر 5.5kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE21-3UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE21-3UF1 سری G120C دارای توان 5.5kW ، جریان خروجی 12.5A و جریان ورودی 16.5A می

اینورتر 55kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE31-1AF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE31-1AF1 سری G120C دارای توان 55kW ، جریان خروجی 103A و جریان ورودی 96A می

اینورتر 55kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE31-1UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE31-1UF1 سری G120C دارای توان 55kW ، جریان خروجی 103A و جریان ورودی 96A می

اینورتر 7.5kW سه فاز زیمنس 6SL3210-1KE21-7UF1

اینورتر سه فاز زیمنس مدل 6SL3210-1KE21-7UF1 سری G120C دارای توان 7.5kW ، جریان خروجی 16.5A و جریان ورودی 21.5A می