نمایش دادن همه 8 نتیجه

سنسور خازنی دو سیمه NC کاکن KCR-K565

سنسور خازنی دو سیمه KCR-K565 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد.

سنسور خازنی دو سیمه NO کاکن KCR-K555

سنسور خازنی استوانه KCR-K555 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد. سنسور

سنسور خازنی سه سیمه NPN-NO کاکن KCR-G411

سنسور خازنی غیر تخت KCR-G411 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد.

سنسور خازنی سه سیمه NPN-NO کاکن KCR-K511

سنسور خازنی استوانه ای KCR-K511 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد.

سنسور خازنی سه سیمه NPN-NO کاکن KCR-P611

سنسور خازنی Kacon KCR-P611 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد. سنسور

سنسور خازنی سه سیمه NPN-NO کاکن KCS-LG11

سنسور خازنی مکعبی KCS-LG11 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد. سنسور

سنسور خازنی سه سیمه PNP-NO کاکن KCR-G431

سنسور خازنی سه سیمه KCR-G431 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد.

سنسور خازنی سه سیمه PNP-NO کاکن KCS-LG31

سنسور خازنی کاکن KCS-LG31 ساخت کره جنوبی (Kacon) یکی از بهترین سنسور های خازنی موجود در بازار می باشد. سنسور