در این مقاله به معرفی انواع کلید های اتوماتیک سوسل  سری TD و TS از برند ال اس LS می پردازیم. برای راهنمای خرید محصولات و اطلاع از لیست قیمت فروش کلید اتوماتیک سوسول ال اس با تتا صنعت نمایندگی محصولات LS در ایران در ارتباط باشید.

مشخصات کلی کلید اتوماتیک سوسول LS :

  • رنج جریان نامی: 16 تا 1600 آمپر
  • قدرت قطع (Icu): 37 تا 150kA

کلید اتوماتیک سوسل LS سری TD و TS : در سه دسته دو پل، سه پل و جهار پل طراحی  و تولید شده اند.

کلید اتوماتیک کامپکت (سوسل)، تک پل و حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم)

کد محصولمشخصات
TD160N FTU 100 1آمپر فریم 160–تک پل–A100–KA30–VAC240

کلید های اتوماتیک کامپکت (سوسل)، سه پل و حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم)

TD100N FMU 16 3آمپر فریم 100–3 پل–A16–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 25 3آمپر فریم 100–3 پل–A25–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 32 3آمپر فریم 100–3 پل–A32–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 40 3آمپر فریم 100–3 پل–A40–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 50 3آمپر فریم 100–3 پل–A50–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 63 3آمپر فریم 100–3 پل–A63–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 80 3آمپر فریم 100–3 پل–A80–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 100 3آمپر فریم 100–3 پل–A100–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TS160N ATU 125 3آمپر فریم 160–3 پل–A125–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS160N ATU 160 3آمپر فریم 160–3 پل–A160–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS250N ATU 200 3آمپر فریم 250–3 پل–A200–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS250N ATU 250 3آمپر فریم 250–3 پل–A250–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS400N ATU 400 3آمپر فریم 400–3 پل–A400–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS630N ATU 500 3آمپر فریم 630–3 پل–A500–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS630N ATU 630 3آمپر فریم 630–3 پل–A630–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS800N ATU 800 3آمپر فریم 800–3 پل–A800–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5

کلید های اتوماتیک کامپکت (سوسل)، سه پل و الکترونیکی (قابل تنظیم)

کد محصولمشخصات
TS160N ETS 160 3آمپر فریم 160–3 پل–A160–KA50–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSI
TS250N ETS 250 3آمپر فریم 250–3 پل–A250–KA50–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSI
TS400N ETS 400 3آمپر فریم 400–3 پل–A400–KA65–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSI
TS630N ETS 630 3آمپر فریم 630–3 پل–A630–KA65–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSI
TS800N ETS 800 3آمپر فریم 800–3 پل–A800–KA65–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSI
TS1000N NG5 1000 3آمپر فریم 1600–3 پل–A1000–KA50–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSIG
TS1250N NG5 1250 3آمپر فریم 1600–3 پل–A1250–KA50–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSIG
TS1600N NG5 1600 3آمپر فریم 1600–3 پل–A1600–KA50–VAC380/415–تنظیم الکترونیکی:LSIG

کلید های اتوماتیک کامپکت (سوسل)، چهار پل و حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم)

کد محصولمشخصات
TD100N FMU 16 4آمپر فریم 100–4 پل–A16–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 25 4آمپر فریم 100–4 پل–A25–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 32 4آمپر فریم 100–4 پل–A32–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 40 4آمپر فریم 100–4 پل–A40–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 50 4آمپر فریم 100–4 پل–A50–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 63 4آمپر فریم 100–4 پل–A63–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 80 4آمپر فریم 100–4 پل–A80–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TD100N FMU 100 4آمپر فریم 100–4 پل–A100–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0
TS160N ATU 125 4آمپر فریم 160–4 پل–A125–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS160N ATU 160 4آمپر فریم 160–4 پل–A160–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS250N ATU 200 4آمپر فریم 250–4 پل–A200–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS250N ATU 250 4آمپر فریم 250–4 پل–A250–KA50–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS400N ATU 400 4آمپر فریم 400–4 پل–A400–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS630N ATU 630 4آمپر فریم 630–4 پل–A630–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5
TS800N ATU 800 4آمپر فریم 800–4 پل–A800–KA65–VAC380/415–تنظیم حرارتی:1-8/0 مغناطیسی:10-5