خازن سه فاز 10 کیلووار چینت

خازن سه فاز 10 کیلووار چانت با جریان نامی14.4 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 10 کیلووار چینت

خازن سه فاز 10 کیلووار چانت با جریان نامی12.8 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 10 کیلووار چینت

خازن سه فاز 10 کیلووار چانت با جریان نامی11 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 12 کیلووار چینت

خازن سه فاز 12 کیلووار چانت با جریان نامی17.3 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 12 کیلووار چینت

خازن سه فاز 12 کیلووار چانت با جریان نامی15.4 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 12 کیلووار چینت

خازن سه فاز 12 کیلووار چانت با جریان نامی13.2 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 14 کیلووار چینت

خازن سه فاز 14 کیلووار چانت با جریان نامی20.2 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 14 کیلووار چینت

خازن سه فاز 14 کیلووار چانت با جریان نامی18 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 14 کیلووار چینت

خازن سه فاز 14 کیلووار چانت با جریان نامی15.4 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 15 کیلووار چینت

خازن سه فاز 15 کیلووار چانت با جریان نامی21.7 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 15 کیلووار چینت

خازن سه فاز 15 کیلووار چانت با جریان نامی19.2 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 15 کیلووار چینت

خازن سه فاز 15 کیلووار چانت با جریان نامی16.5 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 16 کیلووار چینت

خازن سه فاز 16 کیلووار چانت با جریان نامی23.1 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 16 کیلووار چینت

خازن سه فاز 16 کیلووار چانت با جریان نامی20.5 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 16 کیلووار چینت

خازن سه فاز 16 کیلووار چانت با جریان نامی17.6 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 18 کیلووار چینت

خازن سه فاز 18 کیلووار چانت با جریان نامی26 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 18 کیلووار چینت

خازن سه فاز 18 کیلووار چانت با جریان نامی23.1 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 18 کیلووار چینت

خازن سه فاز 18 کیلووار چانت با جریان نامی19.8 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 20 کیلووار چینت

خازن سه فاز 20 کیلووار چانت با جریان نامی28.9 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 20 کیلووار چینت

خازن سه فاز 20 کیلووار چانت با جریان نامی25.7 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 20 کیلووار چینت

خازن سه فاز 20 کیلووار چانت با جریان نامی22 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 20 کیلووار چینت

خازن سه فاز 20 کیلووار چانت با جریان نامی28.9 آمپر با ولتاژ نامی 400V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 20 کیلووار چینت

خازن سه فاز 20 کیلووار چانت با جریان نامی25.7 آمپر با ولتاژ نامی 450V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.

خازن سه فاز 20 کیلووار چینت

خازن سه فاز 20 کیلووار چانت با جریان نامی22 آمپر با ولتاژ نامی 525V ولت و فرکانس نامی 50 هرتز.