سنسور خازنی دو سیمه NC آتونیکس CR18-8AC

سنسور خازنی دو سیمه آتونیکس CR18-8AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240 ولت AC و فرکانس 20Hz

سنسور خازنی دو سیمه NC آتونیکس CR30-15AC

سنسور خازنی دو سیمه آتونیکس CR30-15AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240 ولت AC و فرکانس 20Hz

سنسور خازنی دو سیمه NO آتونیکس CR18-8AO

سنسور خازنی دو سیمه آتونیکس CR18-8AO با خروجی NO، دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240 ولت AC و فرکانس 20Hz

سنسور خازنی سه سیمه NO آتونیکس CR30-15AO

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR30-15AO با خروجی NO، دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240 ولت AC و فرکانس 20Hz

سنسور خازنی سه سیمه NPN_NC آتونیکس CR18-8DN

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR18-8DN با خروجی NPN-NC، دارای ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC و فرکانس 50Hz

سنسور خازنی سه سیمه NPN_NC آتونیکس CR30-15DN

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR30-15DN با خروجی NPN-NC، دارای ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC و فرکانس 50Hz

سنسور خازنی سه سیمه NPN_NO آتونیکس CR18-8DN2

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR18-8DN2 با خروجی NPN-NO، دارای ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC و فرکانس 50Hz

سنسور خازنی سه سیمه NPN_NO آتونیکس CR30-15DN2

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR30-15DN2 با خروجی NPN-NO، دارای ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC و فرکانس 50Hz

سنسور خازنی سه سیمه PNP_NO آتونیکس CR18-8DP

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR18-8DP با خروجی PNP-NO، دارای ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC و فرکانس 50Hz

سنسور خازنی سه سیمه PNP_NO آتونیکس CR30-15DP

سنسور خازنی سه سیمه آتونیکس CR30-15DP با خروجی PNP-NO، دارای ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC و فرکانس 50Hz