انکودر روتاری 100 پالس E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E50S8-100-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-100-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E30S4-1000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E30S4-1000-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E40S6-1000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1000-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E40S6-1000-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1000-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E50S8-1000-3-T-1 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1000-3-T-1 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5-24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E50S8-1000-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1000-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E50S8-1000-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-1000-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E58SC10-1000-3-T-24-CS آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E58SC10-1000-3-T-24-CS مدل Shaft Clamping از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس E58SS6-1000-3-T-24-CS آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E58SS6-1000-3-T-24-CS مدل Shaft Synchro از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1000 پالس ENA-1000-3-T-24 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس ENA-1000-3-T-24 مدل Side-mounting shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر روتاری 1000 پالس ES5-10LN8843 دلتا

روتاری انکودر دلتا ES5-10LN8843 مدل Shaft type از نوع افزایشی دارای ولتاژ خروجی 5-12VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E30S4-1024-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E30S4-1024-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E40S6-1024-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1024-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E40S6-1024-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1024-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E50S8-1024-3-T-1 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1024-3-T-1 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5-24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E50S8-1024-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1024-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E50S8-1024-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-1024-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس E68S15-1024-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E68S15-1024-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-1F-N-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-1F-N-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-1F-N-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-1F-N-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-1F-P-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-1F-P-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-1R-N-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-1R-N-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-1R-N-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-1R-N-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر