انکودر روتاری 1500 پالس E40S6-1500-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1500-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1500 پالس E50S8-1500-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1500-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1500 پالس E50S8-1500-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-1500-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1800 پالس E40S6-1800-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1800-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1800 پالس E40S6-1800-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1800-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1800 پالس E50S8-1800-3-T-24 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-1800-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 192 پالس E50S8-192-3-T-24 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-192-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 20 پالس E40S6-20-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-20-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 20 پالس E50S8-20-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-20-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E20S2-200-3-N-12-R آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-200-3-N-12-R مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E20S2-200-3-N-12-S آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-200-3-N-12-S مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E20S2-200-6-L-5-R آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-200-6-L-5-R مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E20S2-200-6-L-5-S آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-200-6-L-5-S مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E30S4-200-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E30S4-200-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E40S6-200-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-200-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E40S6-200-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-200-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E50S8-200-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-200-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 200 پالس E50S8-200-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-200-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 2000 پالس E40S6-2000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-2000-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 2000 پالس E40S6-2000-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-2000-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 2000 پالس E50S8-2000-3-T-24 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-2000-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 2000 پالس E50S8-2000-6-L-5 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-2000-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 2048 پالس E40S6-2048-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-2048-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 2048 پالس E40S6-2048-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-2048-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر