انکودر هالو شفت 50 پالس E40H12-50-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-50-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 500 پالس E40H12-500-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-500-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 500 پالس E40H8-500-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-500-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 500 پالس E40H8-500-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-500-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 5000 پالس E40H12-5000-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-5000-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 5000 پالس E40H12-5000-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-5000-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 5000 پالس E40H8-5000-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-5000-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 5000 پالس E40H8-5000-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-5000-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 512 پالس E40H12-512-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-512-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 512 پالس E40H8-512-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-512-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 512 پالس E40H8-512-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-512-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 60 پالس E40H8-60-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-60-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 600 پالس E40H12-600-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-600-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 600 پالس E40H12-600-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-600-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 600 پالس E40H8-600-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-600-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 800 پالس E40H12-800-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-800-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هایدن هاین 1385 ERN 1385 2048 62S14-70

شرکت HEIDENHAIN تولید کننده انواع انکودر ابسولوت انکودر هایدن هاین  ERN 1385 2048 62S14-70 ، انکودر مولتی ترن ، انکودر