انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-1R-P-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-1R-P-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-2F-N-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-2F-N-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-2F-N-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-2F-N-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-2F-P-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-2F-P-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-2R-N-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-2R-N-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-2R-N-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-2R-N-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-2R-P-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-2R-P-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3F-N-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3F-N-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3F-N-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3F-N-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3F-P-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3F-P-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3F-P-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3F-P-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3R-N-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3R-N-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3R-N-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3R-N-5 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس EP50S8-1024-3R-P-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس EP50S8-1024-3R-P-24 مدل Shaft type از نوع مطلق با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس ES5-11LN8843 دلتا

روتاری انکودر دلتا ES5-11LN8843 مدل Shaft type از نوع افزایشی دارای ولتاژ خروجی 5-12VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1024 پالس ES5-11PN8943 دلتا

روتاری انکودر دلتا ES5-11PN8943 مدل Shaft type از نوع افزایشی دارای ولتاژ خروجی 7-24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 120 پالس E40S6-120-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-120-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 120 پالس E50S8-120-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-120-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1200 پالس E40S6-1200-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1200-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1200 پالس E50S8-1200-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1200-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 125 پالس E50S8-125-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-125-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 15 پالس E50S8-15-3-T-24 آتونیکس

انکودر روتاری آتونیکس E50S8-15-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 150 پالس E50S8-150-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-150-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 1500 پالس E40S6-1500-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-1500-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر