انکودر هالو شفت 2048 پالس E40H8-2048-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-2048-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 250 پالس E40H8-250-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-250-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 250 پالس E40H8-250-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-250-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2500 پالس E40H12-2500-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-2500-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2500 پالس E40H12-2500-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-2500-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2500 پالس E40H8-2500-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-2500-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2500 پالس E40H8-2500-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-2500-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 256 پالس E40H12-256-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-256-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 300 پالس E40H8-300-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-300-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 3000 پالس E40H12-3000-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-3000-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 360 پالس E20HB2-360-3-N-12-R آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-360-3-N-12-R مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 360 پالس E20HB2-360-3-N-12-S آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-360-3-N-12-S مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 360 پالس E20HB2-360-6-L-5-R آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-360-6-L-5-R مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 360 پالس E20HB2-360-6-L-5-S آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-360-6-L-5-S مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 360 پالس E40H12-360-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-360-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 360 پالس E40H12-360-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-360-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 360 پالس E40H8-360-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-360-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 360 پالس E40H8-360-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-360-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 3600 پالس E40H12-3600-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-3600-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 3600 پالس E40H12-3600-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-3600-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 3600 پالس E40H8-3600-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-3600-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 3600 پالس E40H8-3600-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-3600-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 400 پالس E40H12-400-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-400-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 45 پالس E40H8-45-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-45-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر