انکودر هالو شفت 1000 پالس E40H8-1000-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-1000-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 10000 پالس E100H35-10000-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E100H35-10000-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 1024 پالس E100H35-1024-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E100H35-1024-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 1024 پالس E40H12-1024-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-1024-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 1024 پالس E40H12-1024-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-1024-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 1024 پالس E40H8-1024-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-1024-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 1024 پالس E40H8-1024-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-1024-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 1024 پالس E80H30-1024-3-T-24-C آتونیکس

انکودر آتونیکس E80H30-1024-3-T-24-C مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 150 پالس E40H12-150-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-150-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 20 پالس E40H12-20-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-20-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 200 پالس E20HB2-200-3-N-12-R آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-200-3-N-12-R مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 200 پالس E20HB2-200-3-N-12-S آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-200-3-N-12-S مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 200 پالس E20HB2-200-6-L-5-R آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-200-6-L-5-R مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 200 پالس E20HB2-200-6-L-5-S آتونیکس

انکودر آتونیکس E20HB2-200-6-L-5-S مدل Blind hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این

انکودر هالو شفت 200 پالس E40H12-200-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-200-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 200 پالس E40H12-200-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-200-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 200 پالس E40H8-200-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-200-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2000 پالس E40H12-2000-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-2000-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2000 پالس E40H12-2000-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-2000-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2000 پالس E40H8-2000-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-2000-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2000 پالس E40H8-2000-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-2000-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2048 پالس E40H12-2048-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-2048-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2048 پالس E40H12-2048-6-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H12-2048-6-L-5 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر هالو شفت 2048 پالس E40H8-2048-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس E40H8-2048-3-T-24 مدل Hollow shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر