نمایش 1–24 از 282 نتیجه

انکودر 1cm چرخدار ENC-1-2-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENC-1-2-T-24 مدل Wheel type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر 1m چرخدار ENC-1-3-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENC-1-3-T-24 مدل Wheel type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر 1mm چرخدار ENC-1-1-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENC-1-1-T-24 مدل Wheel type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 100 پالس ENHP-100-1-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENHP-100-1-L-5 مدل Portable handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر دستی 100 پالس ENHP-100-2-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENHP-100-2-L-5 مدل Portable handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر دستی 100 پالس ENHP-100-2-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENHP-100-2-T-24 مدل Portable handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر دستی 100 پالس ENH-100-1-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-100-1-L-5 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 100 پالس ENH-100-1-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-100-1-T-24 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 100 پالس ENH-100-2-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-100-2-L-5 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 100 پالس ENH-100-2-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-100-2-T-24 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 25 پالس ENH-25-1-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-25-1-L-5 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 25 پالس ENH-25-1-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-25-1-T-24 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 25 پالس ENH-25-2-L-5 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-25-2-L-5 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر دستی 25 پالس ENH-25-2-T-24 آتونیکس

انکودر آتونیکس ENH-25-2-T-24 مدل Handle type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر نوری

انکودر روتاری 10 پالس E40S6-10-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-10-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 10 پالس E50S8-10-3-T-24 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-10-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E20S2-100-3-N-12-R آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-100-3-N-12-R مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E20S2-100-3-N-12-S آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-100-3-N-12-S مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 12VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E20S2-100-6-L-5-R آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-100-6-L-5-R مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E20S2-100-6-L-5-S آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E20S2-100-6-L-5-S مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E30S4-100-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E30S4-100-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E40S6-100-3-T-24 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-100-3-T-24 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E40S6-100-6-L-5 آتونیکس

انکودر چرخشی آتونیکس E40S6-100-6-L-5 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر

انکودر روتاری 100 پالس E50S8-100-3-T-1 آتونیکس

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-1 مدل Shaft type از نوع افزایشی با ولتاژ خروجی 5-24VDC می باشد. ساختار داخلی این انکودر